Chế độ ngõ vào xung chức năng loại S
1/ Hoạt động đếm tăng/giảm bởi thiết lập chương trình
a/ Chế độ 1-phase 1-input 1-multiplicatipon
Ngõ vào nhận xung pha A đếm tăng lên và sự đếm tăng/giảm sẽ được xác định bởi thiết lập trong chương trình.

Name: 1.jpg
Views: 11
Size: 23.3 KB

2/ Hoạt động đếm tăng/giảm được xác định bởi ngõ vào tín hiệu pha B
a/ Chế độ 1-phase 2-input 1-multiplicatipon.
Ngõ vào nhận xung pha A đếm tăng lên và sự đếm tăng/giảm sẽ được xác định bởi ngõ vào tín hiệu pha B.

Name: 2.jpg
Views: 12
Size: 20.3 KB

3/ Chế độ đếm 2 pha
a/ 2 phase 4-multiplicatipon
Xung ngõ vào pha A và ngõ vào pha B đếm tăng/giảm tương ứng, nếu pha A đếm xung lên trước pha B, hoạt động đếm lên bắt đầu. Nếu pha A đếm xung lên trước pha B, hoạt động đếm xuống bắt đầu.

Name: 3.jpg
Views: 12
Size: 24.6 KB

4/Chế độ CW(clockwise)/ CCW(counter clockwise)

Name: 4.jpg
Views: 12
Size: 21.9 KB

II- Cài đặt thông số :
1- Tạo project:

Name: 5.jpg
Views: 12
Size: 9.2 KB

2- Khai báo PLC và module:

Name: 6.jpg
Views: 13
Size: 37.0 KB

3- Khai báo khối HSC:

Name: 7.jpg
Views: 12
Size: 60.0 KB

4- Xem các thanh ghi đặc biệt dùng cho bộ đếm tốc độ cao:

Name: 8.jpg
Views: 13
Size: 75.4 KB

5- Chương trình mẫu:

Name: 9.jpg
Views: 13
Size: 36.0 KB