Chế độ ngõ vào xung chức năng loại S
1/ Hoạt động đếm tăng/giảm bởi thiết lập chương trình
a/ Chế độ 1-phase 1-input 1-multiplicatipon
Ngõ vào nhận xung pha A đếm tăng lên và sự đếm tăng/giảm sẽ được xác định bởi thiết lập trong chương trình.

1.jpg

2/ Hoạt động đếm tăng/giảm được xác định bởi ngõ vào tín hiệu pha B
a/ Chế độ 1-phase 2-input 1-multiplicatipon.
Ngõ vào nhận xung pha A đếm tăng lên và sự đếm tăng/giảm sẽ được xác định bởi ngõ vào tín hiệu pha B.

2.jpg

3/ Chế độ đếm 2 pha
a/ 2 phase 4-multiplicatipon
Xung ngõ vào pha A và ngõ vào pha B đếm tăng/giảm tương ứng, nếu pha A đếm xung lên trước pha B, hoạt động đếm lên bắt đầu. Nếu pha A đếm xung lên trước pha B, hoạt động đếm xuống bắt đầu.

3.jpg

4/Chế độ CW(clockwise)/ CCW(counter clockwise)

4.jpg

II- Cài đặt thông số :
1- Tạo project:

5.jpg

2- Khai báo PLC và module:

6.jpg

3- Khai báo khối HSC:

7.jpg

4- Xem các thanh ghi đặc biệt dùng cho bộ đếm tốc độ cao:

8.jpg

5- Chương trình mẫu:

9.jpg