Cách sử dụng Chuột trong CAM350 & các công cụ tùy chỉnh, phím nóng trong CAM350.