Trong forum có bác nào từng làm hay lập trình robot mitsubishi không? cho em hỏi, I/O của con này nằm chỗ nào, em tìm không thấy?
16.jpg
17.jpg