Trong khoảng thời gian những khó khan chưa từng có do ảnh hưởng COVID-19, các doanh nghiệp ngày càng trở nên phụ thuộc hơn vào chiến lược digital marketing của mình. Vì các sự kiện trực tiếp, hội nghị và triển lãm thương mại đang bị hủy bỏ; nhiều công ty đang tái đầu tư ngân sách tiếp thị các sự kiện qua digital marketing. Hay đăng ký ngay tại: https://hubs.ly/H0xsZ510